Προάγοντας τη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου στο “ό,τι αγαπώ”

Στο ΚΔΑΠ “ό,τι αγαπώ” δουλεύουμε προγράμματα για την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής βασισμένα σε εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει η επιστημονική μας ομάδα.

Σκοπός των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής είναι τα παιδιά να αποκτήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες που θα τα βοηθήσουν ευρύτερα στην ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και στις σχέσεις τους με τους «σημαντικούς άλλους».

Η συναισθηματική ανάπτυξη αναφέρεται στα συναισθήματα που το άτομο βιώνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αλλά και στη ρύθμισή τους, στην ικανότητα δηλαδή του ατόμου να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματά του ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Χατζηχρήστου, 2011).

Το παιδί καλείται να αναγνωρίσει, να εκφράσει αλλά και να διαχειριστεί συναισθήματα όπως η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η ζήλια, το άγχος. Είναι σημαντικό τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι βιώνουν ποικίλα συναισθήματα ευχάριστα και δυσάρεστα τα οποία εκφράζονται με διαφορετική ένταση, να κατανοήσουν ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης των δυσάρεστων συναισθημάτων και με τη βοήθειά μας να σκεφτούν και να διερευνήσουν στρατηγικές για τηνεπίλυση προβλημάτων.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στη σχολική κοινότητα οδηγούν στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών, στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς, στην αύξηση της ικανότητας για σύναψη υγιών και ζεστών σχέσεων με τους άλλους καθώς και για την επίλυση προβλημάτων και για λήψη αποφάσεων.

Στο “ό,τι αγαπώ” τέτοιου είδους υποστηρικτικά προγράμματα εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια.